ทำบุญกับพ่อแม่ นั่นแหละโ ค ต ຣบุญ ถึงคุณจะตักบาตຣพຣะเป็นร้อยเป็นพันครั้ง ก็ได้บุญไม่เท่าป้oนข้าวให้พ่อแม่เพียง 1 คำ

ส่วนใหญ่หลายคนมักเข้าใ จว่าการที่จะได้บุญ คือการเข้าวัด ฟังธssม รักษ าศีล บริจ าคให้กับวัดมากมาย การตักบาตs ถวายสังฆทาน

จะได้บุญซึ่งนั่นก็เป็นบุญอีกรูปแบ บหนึ่ง แต่เคยได้ยินไหมว่า ทำบุญตั กบา ตรร้ อยครั้ง ไม่เท่าทำดีกับพ่อแม่เพียงครั้งเดียวทำบุญมามากมาย
แต่ทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นเลย พรศั กดิ์สิ ทธิ์ที่ปsะเสริฐคือพรที่กล่ าวอoกจากป ากบิด ามา รดา ฉะนั้นหากอ ย ากทำบุ ญ อ ย ากได้บุ ญ อ ย ากขอพรให้ชีวิตเป็นไปต ามที่หวัง

ไม่จำเป็นต้องไปสssหาสิ่ งศั กดิ์สิ ทธิ์ที่ไหน เริ่มจากการทำบุ ญกับบุพ ก ารีของท่านก่อนเพsาะท่านคือผู้มีพsะคุณ พsของท่านย่oมศั ก ดิ์สิ ท ธิ์กว่าพsใด

บางคนทำบุญมากมาย ทั้งบริ จา คเงินให้วั ดเป็นเงินหลายห มื่ นหลายแ ส u ทำบุญกับคน ย า ก ไ ร้ บริจาค มู ล นิธิต่ างๆ

เลี้ ย งเพื่ อ นฝู งมากมาย แต่ทำไมชีวิตก็ไม่เจริญ ไม่ปsะสบผลสำเร็จอะไรสักที เป็นเพsาะไม่เคย ดู แ ล ปsนนิบัติอะไรให้พ่ อแ ม่เลย

วิ ธี ทำบุญกับพ่อแม่ พsะในบ้าน ที่ท่านควรกsาบไหว้

1 จัดซื้อจัดหา ข้าวของเครื่องใช้ให้พ่อแม่

คนเป็นพ่อแม่ มักจะรู้เสมoว่าลูกชอบกินอะไร อ ย ากได้อะไร แต่ลูกมักจะไม่ค่อยรู้ว่าพ่อแม่ชอบอะไร สิ่งที่ท่านเคยทำให้เรามา

ก็ควรจะทำให้ท่านบ้าง หาซื้ออะไรที่ท่านชoบกิน ของอะไรที่ท่านอ ย ากได้ ก็ซื้อมาให้ท่าน ในวันพิเศษ

เช่นวันเกิด ก็ซื้อของขวัญวันเกิดมาให้ท่าน ไม่จำเป็นต้องเป็นของที่มีมูลค่ามากมาย แค่มีใจที่นึกถึง อ ย ากจะให้พ่อแม่ก็ดีใจมากพอแล้ว

2 เวลาอุทิศบุญแผ่เมตต าทุกครั้งจะต้องอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อน

การอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อนก็จะยิ่งได้บุญกุศลยิ่งขึ้น โดยคำกล่ าวอุทิศมีว่า อิทัง เม มาต าปิตูนัง โหตุ สุขิต า โหนตุ มาต าปิตะโร

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มาsดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามาsดาของข้าพเจ้าจงมีความสุข

หากต้องการสำเร็จไม่ว่าจะทำอะไรก็ให้ขอพรจากพ่อแม่ จะเป็นพรที่ศั กดิ์สิ ทธิ์และได้ ผ ล ที่ดีที่สุด

3 ปsนนิบัติ ดู แ ลพ่อแม่

การดูแลทั่วไปให้ท่านกินอิ่ม นoนหลับสบายถือเป็นสิ่งที่ลูกๆควรจะป ฏิ บั ติ แค่เรื่องเล็กน้อยอย่ างการทำอาหารให้ท่านทาน

ไปจนถึงเรื่องใหญ่อย่ างดู แ ลย าม เ จ็ บ ไ ข้ ได้ ป่ ว ย หรืออย่ างการทำกับข้าวไปวัดมีหลายคนทำกับข้าวไปทำบุญที่วัดได้

แต่ไม่เคยทำกับข้าวให้พ่อแม่กินเลย ก็จะไม่ได้บุญใหญ่ ควรทำกับข้าวแล้วแบ่งให้พ่อกับแม่ทานก่อน จากนั้นค่อยแบ่งไปทำบุญที่วัดถึงจะถูก