อานิสงส์ ผลบุญของการดูแลพ่อแม่ และผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา มี 12 ประการ

ก่อนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้าองค์ใด สมควรบูชาก่อนอย่างอื่น คือ บิดาและม า รดา หรือ ผู้มีพ ร ะคุณ ของเราเอง อย่าไปมัวไปขอพรศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งอื่น ๆ เพราะไม่มีป ร ะโยชน์อะไรถ้าไม่บูชาท่านเหล่านี้ก่อน

พ่อแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์สรรเสริญมาก พรจากพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์มาก มีพลังส่งเสริมให้ป ร ะสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น ในการอุทิศบุญแผ่เมตตาทุกครั้ง ให้อุทิศบุญหรือเชื่อมบุญ ส่งให้พ่อกับแม่ก่อน

การตอบแทนคุณพ่อแม่ ตามหลักมงคล ที่ 11 บำรุงบิดาม ารดา สาม ารถแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

1.เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็ช่วยเหลือกิจการงาน ข องท่าน เลี้ยงดูท่านตอบเมื่อย ามท่านชร า ดูแลปรนนิบัติการกินอยู่ ข องท่านให้สะดวกสบายและเอาใ จใส่ช่วยเหลือเมื่อท่านเจ็ บป่ว ย

2.เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ก็จัดพิธีศ พให้ท่าน และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอย่างสม่ำเสมอ

แม้ว่าเราจะตอบแทนพ ร ะคุณท่านถึงเพียงนี้แล้ว ยังนับว่าเล็กน้อยม าก เมื่อเทียบกับพ ร ะคุณอันยิ่งใหญ่ที่ท่านมีต่อเรา ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต้องการจะสนองพ ร ะคุณท่านให้ได้ทั้งหมด พึงก ร ะทำดังนี้

ถ้าท่านยังไ ม่มีศรัทธาในพ ร ะพุทธศาสนา ก็พย าย ามชักนำให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาให้ได้

ถ้าท่านยังไ ม่ถึงพร้อมด้วยการให้ทาน ก็พย าย ามชักนำให้ท่านยินดีในการบริจาคทานให้ได้

ถ้าท่านยังไ ม่มีศีล ก็พย าย ามชักนำให้ท่านรั ก ษ าศีลให้ได้

ถ้าท่านยังไ ม่ทำสม าธิภาวนา ก็พย าย ามชักนำให้ท่านทำสม าธิภาวนาให้ได้

เพราะว่าการตั้งอยู่ในศรัทธา การให้ทาน การ sักษาศีล การทำสม าธิภาวนาเป็นป ร ะโยชน์โดยตรงและเป็นป ร ะโยชน์อันยิ่งใหญ่

แ ก่ตัวบิดาม ารดาผู้ปฏิบัติเองทั้งในภพนี้ภพหน้า และเป็นป ร ะโยชน์อย่างยิ่งคือเป็นหนทางไปสู่นิพพาน

อานิสงส์ ผลบุญของการดูแลพ่อแม่ และผู้มีพ ร ะคุณที่เลี้ยงดูเราม า มี 12 ป ร ะการ ดั งนี้

1.ทำให้พ้นทุ กข์พ้ นภั ยได้

2.ทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบ

3.ทำให้เป็นคนมีเห ตุผล

4.ทำให้มีความอดทน

5.ทำให้ได้ลาภโดยง่าย

6.ทำให้แคล้วคลาดภั ยในย ามคั บขั น

7.ทำให้เทวดาลงม าพิทักษ์รั ก ษ าผู้ที่ทำ

8.ทำให้ได้รับการยกย่องสร ร เสริญ

9.ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า

10.ทำให้เป็นตัวอย่างอันดีแ ก่อนุชนรุ่นหลัง

11.ทำให้มีความสุข

12.ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

เพราะการปรนนิบัติในมารดาบิดานั้นแล บัณฑิตทั้งหลายย่อมสร ร เสริญเขาในโลกนี้นี่เอง เขาละไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์เห็นแบบนี้แล้ว ลูกๆทุกคนควรเอาใจใส่ดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้กันนะคะ

ที่มา amarin babya nd kids