หลวงพ่อจรัญ แนะใส่บาตรถูกวิธีชีวิตรุ่งโรจน์ ได้บุญมากล้น

การตักบาตร คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุจะถือบาตรออกบิณฑบาต เพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆ ตามหมู่บ้านในเวลาเช้า

ทำแล้วดีมากๆและได้บุญกุศลมหาศาลหลวงพ่อจรัญแนะใส่บ าตรถูกวิ ธีชีวิตคุณจะดียิ่งๆขึ้นไปไม่มีวันตกอับแน่นอน

ทุกเช้าก่อนใส่บาตรให้ จุดธูป (3 ด อ ก) กลางแจ้งขอขมาก ร ร มโดยตั้ง(นะโม 3 จบ)แล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าขอขมาก ร ร มต่อเจ้าก ร ร มนายเ ว รศัตรูหมู่มาร

หมู่พาลทุกภพทุกชาติขอให้อโหสิก ร ร มให้ขาดจากกันแล้วหลังใส่บาตรเสร็จทุกครั้งให้ตั้ง(นะโม 3 จบ)แล้วกล่าวว่ากุศลที่ลูกได้ทำแล้วนั้นขอถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์

ขอให้ทุกพระองค์นำส่งบุญให้ข้าพเจ้ามีเดชปัญญาโภคะขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกอย่างขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้นเกิดสภาวะธรรมต ามบุญวาสนาที่ได้ทำมาจาก

ทุกภพทุกชาติโดยเร็วด้วยเทอญและขออุทิศให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รทุกภพทุกชาติศัตรูหมู่มารหมู่พาลเช่นมนุษย์หุ้นส่วนเพื่อนทุกภพทุกชาติเอ่ยชื่อได้ก็ยิ่งดี

ขอให้อโหสิก ร ร มขอให้ขาดจากกันณเดี๋ยวนี้เทอญขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้าถ้าทำบุญด้วยข้าวสารเป็นกระสอบหรือถมทรายดินก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าพลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวย

เหมือนเมล็ดข้าวสารเม็ดทรายดินเจ้าก ร ร มนายเ ว รตามเมล็ดข้าวสารตามเม็ดทรายดินขอให้ได้รับและขอให้อโหสิก ร ร มหลุดข าดจากกันณบัดนี้เทอญ

ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพบแต่ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูกรณีที่ ด ว งตกมากขอให้แผ่บุญให้ตัวเองมากๆบางท่านก็แผ่ให้ผู้อื่นจนลืมให้ตัวเองตัว

เราเองต้องมีบุญบารมีแก่กล้าจริงๆจึงจะช่วยและให้ผู้อื่นได้ควรสวดอิติปิโสเลยอายุ1จบมีเวลาขอให้ไปปฏิบัติธรรมฝึกวิปัสสนาด้วยทำให้เกิดพลเร็วโทสะ

จะน้อยลงควรแผ่เมตต าให้มากๆวันละ 10 ถึง 30 ครั้งการแผ่เมตตาที่จะได้ผลนั้นท่านพระธรรมสิงหบุราจารย์แ นะนำว่าถ้าจะกรวดน้ำต้องกรวดน้ำลงดินทุกครั้งวันละ 100 ครั้งเจ้าก ร ร มนายเ ว ร

จะห า ย 100 เท่า 100 วิญญาณหรือใช้สมาธิกำหนดอธิษฐานจิตด้วยความตั้งใจประกอบด้วยความมีสติสัมปชัญญะแผ่เมตต าอ อ กจากลิ้นปี่แล้วอุทิศส่วน

กุศลจากจักระ 6 หรือบริเวณตาที่สามที่กลางหน้าผากต่ำลงเล็กน้อยจะได้พลมากกว่าเดิมอุทิศบุญใช้กับผู้ล่วงลับนำส่งบุญใช้กับผู้ยังมีชีวิตอยู่ถวายบุญกุศล

ใช้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก้ก ร ร มให้ตนเองได้พลดีเร็วมากขึ้นวิบากก ร ร มของแต่ละคนล้วนต่างกันไปบางคนป่วยโดยไม่รู้สาเหตุบางคนตกงานบ่อยบางคนลำบากมากหากิน

ไม่คล่องวิบากก ร ร มนี้ตามมาหลายภพหลายชาติซึ่งมีส่วนทำให้เราเกิดมาแตกต่างกันแต่อย่าเพิ่งหมดหวังหนทางในการ บ ร รเ ท าวิ บ ากก ร ร มนั้นมี

ซึ่งอาจทำได้หลายวิ ธีดังนี้เวลาที่เราทำบุญหรือทำความดีทุกครั้งน อ กจากบุญที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเช่นการใส่บาตรการถือศึลแล้วการพูดคุย

ที่ช่วยให้ผู้อื่นสบายใจการสนทนาธรรมการให้ธรรมทานชี้แนะแนวทางแ ก้ไขปัญห าชีวิตให้กับผู้หมดหวังการทำความสะอาดห้องพระการถวายน้ำเปล่าเพียง 1 แก้ว

ให้กับหิ้งพระพุทธการร่วมอนุโมทนาการทำความดีของผู้อื่นโดยการใช้จิตน้อมไปทางบุญกุศลการกวาดใบไม้ทำความสะอาดห้องน้ำทำสวนหรือของส่วนรวม

การดูแลคนแ ก่เ ด็ กการที่เรามีจิตใจดีหรือตั้งใจดีทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกุศลและเป็นบุญทั้งนั้นเลยให้ตั้งนะโม3จบข้าพเจ้าบ อ กชื่อตัวนามสกุล

เกิดวันที่วันนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกรวมถึงองค์เทพองค์พรหมที่ปกปักรั ก ษ ากายสังขารวิญญาณลูกอยู่วันนี้ลูกตั้งจิตถวายบุญที่ทำ

เช่นใส่บาตรสวดมนต์ถือศีลให้ทานลูกขอถวายบุญกุศลนี้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นำส่งบุญให้ลูกเจริญขึ้นทั้งการงานการเงินและความรัก

ให้ลูกมีเดชปัญญาโภคะความสมบูรณ์ทุกภพทุกชาติและขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว รทุกภพทุกชาติรวมถึงวิญญ าณที่ต ามมาทุกผู้ทุกคน

เช่นบริวารญาติมิตรคนรับใช้บุตรธิดาสามีทุกภพทุกชาติขอให้ได้รับมหากุศลนี้รับแล้วขอให้อโหสิก ร ร มซึ่งกันและกันให้ข าดจากกันณบัดนี้เทอญขอให้ข้าพเจ้ามีบุญบารมีสูงขึ้นๆ

เต็มขึ้นเพื่อช่วยสังคมให้สูงขึ้นและสร้างคนให้เป็นพระต่อไปและให้เกิดปัญญาทางธรรมสมบูรณ์พูนพลทุกอย่างด้วยบุญนี้เทอ ญ ส าธุๆๆ

หมายเหตุ

ในการ(ตั้งนะโม 3 จบ)เพื่อขอให้พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระประธานเพราะพระบารมีของพระพุทธองค์สามารถเปิด 3 ภพโลกสวรรค์มนุษย์

และ น ร กไม่ว่าเจ้าก ร ร มนายเ ว รจะอยู่ภพภูมิใดแม้แต่ น ร กขุมสุดท้ายขุมที่ 18 ก็จะสามารถเปิดทางไปถึงได้เจ้าก ร ร มนายเ ว ระได้รับอย่างรวดเร็วและ

อโหสิก ร ร มให้เราหมดและให้กรวดน้ำลงดินด้วยทุกครั้งแม่พระคงคาแม่พระธรณีจะได้เป็นทิพย์พยานเพราะท่านได้สำเร็จพระอรหันต์แล้ว

ปัญ ญ าทางโลกทุกคนมีอยู่แล้วได้จากพันธุก ร ร มพ่อแม่แต่อย่าให้ขาดปัญญาทางธรรมนั่นก็คือจิตสัมผัสรู้ดีชั่วและการหยั่งรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าถ้าได้ปัญญา

ทางธรรมจะประสบแต่ความสำเร็จความสมบูรณ์พูนสุขทุกอย่างเพราะว่าบุญคือขุมnรัพย์ลาภยศจะมาเองและยังช่วยครอบครัวและคนอื่นได้อีกนะ

ก ร ร มเรรแก้ไขได้โดยการขอขมาก ร ร มและส่งวิญญาณด้วยพระสะดุ้งมารขนาด 3 นิ้ว 5 นิ้วเป็นการต่อชะต าชีวิตถ้าก ร ร มใดได้รับอโหสิก ร ร มก ร ร มนั้น

จะเบาบางลงทำให้ชีวิตจะดีขึ้นโดยสังเกต จากเราว่ามีสิ่งที่ดีเข้ามามากขึ้นไหมที่ป่วยก็จะห า ยที่จน

ก็จะเริ่มมีแสดงว่าเราเริ่มจะมีบุญมาช่วยหากก ร ร มยังมากอยู่ก็จะยังลำบ ากอยู่เช่นเดิมอยู่อย่าง นั้ นแ ห ล ะ