เรื่องราวเกี่ยวกับอานิสงส์จากการทำบุญด้วย น้ำดื่ม ของทำบุญง่ายๆ

บุญด้วยการถวายน้ำ สิ่งที่หาได้ง่ายๆ แต่ได้อานิสงส์สูง เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับอานิสงส์จากการทำบุญด้วย “น้ำดื่ม” ของทำบุญง่ายๆ

ที่ให้อานิสงส์ยิ่งใหญ่เสริมดวงชะตาได้อย่างไม่น่าเชื่อมาฝากกันค่ะ

“การถวายน้ำ” เป็นบุญที่มีอานิสงส์มากถึงขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ทำ

ขาด อาหาร 7 วันจากไป แต่ถ้าเราขาดน้ำเพียง 3 วัน เราก็จากไปแล้ว

ดังนั้น น้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญมากต่ออัตภาพความเป็นมนุษย์

ด้วยเหตุนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงให้ความสำคัญกับการทำบุญถวายน้ำแด่พระภิกษุสงฆ์มาก

และหากเราศึกษาจาก อรรถกถา ขุททกนิกาย เ ป ต วั ต ถุ จูฬวรรคที่ 3

สานุวาสีเถร เ ป ต วั ต ถุ เราจะพบว่า

พระพุทธเจ้าถึงกับให้พระอานนท์ไปบอกกับสามเณรรูปหนึ่งว่า

ให้ไปทำบุญตักน้ำดื่มใส่หม้อไว้ให้เต็ม

เพื่อให้พระภิกษุได้ฉันเป็นประจำสม่ำเสมอ

เนื่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเห็นด้วยญาณทัศนะว่า

สามเณรรูปนี้ เป็นผู้มีบุญน้อยมาก ทำให้กลายเป็นเด็ก เร่ร่อน อดๆ

อยากๆ ไม่มีจะกิน เนื่องจากไม่เคยทำบุญกุศลไว้เลย

หนำซ้ำในอดีตชาติยังทำก ร ร มหนักไว้กับพระปัจเจกพุทธเจ้า

ที่ชื่อ “สุเนตต์” จน ต กน ร ก ย า วนานถึง 84000 ปี

และไปเกิดเป็นเปรตผู้ หิ ว โ ห ย ท น ทุ ก ข์ ท ร ม า น มาหลายชาติ

แต่พอสามเณรได้เติมบุญให้ตัวเอง

ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำ ด้วยอานิสงส์นี้

เลยส่งผลให้มีคนยอมมาถวายเครื่องบริโภค

จนทำให้สามเณรมีความสะดวกในการประพฤติปฏิบัติธรรมมากขึ้นแล้ว

สาม า ร ถ บวชพระบรรลุอรหันต์ได้ในที่สุด

เมื่อบรรลุธรรมแล้ว ญาติทั้ง 500 ของท่านที่ไป

เกิดเป็น เ ป ร ต อ ด ๆ อ ย า ก ๆ ก็มาขอ ส่ ว น บุ ญ

ซึ่งท่านก็ทำบุญทุกบุญอุทิศไปให้ จนเปรตมีสภาพ

ความเป็นอยู่ดีขึ้น มีบ้านมีเรือนอยู่แต่ยังขาดน้ำดื่ม

ด้วยเหตุนี้..พวกเปรตญาติจึงมาบอกให้ท่านช่วยอีก

ท่านจึงทำบุญโดยการตักน้ำไว้ให้เต็มธรรมกรก

เพื่อถวายสงฆ์ที่มาจากสี่ทิศ แล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้พวกเปรตญาติอีก

เลยทำให้เปรตมีน้ำดื่มน้ำใช้ขึ้นมาทันที

การถวายน้ำดื่มน้ำใช้ไว้ในพระพุทธศาสนา ถือเป็นบุญที่มีอานิสงส์มาก เพราะถ้าไม่ใช่บุญใหญ่

หรือเป็นบุญที่มีความสำคัญแล้ว ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงทรงแนะนำให้ทำ

อีกทั้งบุญจากการถวายน้ำแด่พระภิกษุนี้ ยังช่วยพ่อแม่ญาติพี่น้อง ที่ไปเกิดเป็นเปรตให้พ้นทุกข์อีกด้วย

ดังนั้นให้เราปลื้มปีติเถิด ที่จะได้ทำบุญค่าน้ำ ถวายน้ำฉัน น้ำใช้ให้กับวัด เพราะการถวายน้ำ

เท่ากับเราต่อชีวิตให้พระ ต่อชีวิตให้สามเณร

ซึ่งเท่ากับต่อชีวิตให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบไป

นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าอานิสงส์ของการถวายน้ำดื่มที่สะอาดแด่พระสงฆ์หรือบริจาคน้ำดื่ม

ให้ผู้ที่ขาดแคลนนั้นจะช่วยส่งเสริมดวงชะตาดังต่อไปนี้

1.เงินทองหมุนเวียนได้คล่องมือ
2.ชีวิตมีแต่ความราบรื่น เหมือนสายน้ำไหล
3.มีจิตใจที่ใสสะอาด เหมือนดั่งน้ำบริสุทธิ์
4.ทำให้เงินทองไหลมาเทมา

การทำบุญสร้างกุศลด้วยความตั้งใจ แม้จะเป็นเพียงการถวาย “น้ำดื่ม” แด่พระสงฆ์ ให้ท่านได้ดื่มน้ำที่สะอาดก็ถือเป็นการร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป จึงนับได้ว่ามีอานิสงส์ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราคาดคิดนั่นเอง

ขอบคุณแหล่งที่มา khobkhaohong